POLITYKA PRYWATNOŚCI

    I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady polityki prywatności obejmują serwis internetowy www.glowackivet.pl, zwany dalej „Serwisem”, należący do Agaty Głowackiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, z siedzibą w Bukowcu (92-701), ul. Akacjowa 8, NIP: 7251637224, REGON: 101858058, wpisanej co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwanej dalej „Administratorem”.

2. Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników, tj. przez osoby dokonujące rejestracji w serwisie lub korzystające z usług serwisu bez uprzedniej rejestracji, przetwarzanych, na potrzeb rejestracji oraz świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu, w ramach takich czynności jak rejestracja oraz zamawianie oraz wysyłka towarów oferowanych do sprzedaży w ramach serwisu.

3. Korzystanie z serwisu lub korzystanie z powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności oraz Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy (OWSD). Akceptacja postanowień Polityki prywatności następuje na etapie rejestracji lub składania zamówienia, poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracji lub zamówienia odpowiedniego pola, zawierającego oświadczenie woli Klienta potwierdzające zapoznanie się z treścią Polityki prywatności i akceptację przez Klienta postanowień Polityki prywatności. 

    II. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w związku z rejestracją oraz ze złożeniem oraz realizacją zamówienia w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www.glowackivet.pl, jest Agata Głowacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, w Bukowcu (92-701), ul. Akacjowa 8, NIP: 7251637224, REGON: 101858058.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się mailowo, na adres e-mail: ido@glowackivet.pl, lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, ul. Akacjowa 8, 92-701 Bukowiec.

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownik może się kontaktować się z Administratorem na piśmie – pocztą tradycyjną, na adres wskazany w pkt 1 lub mailowo na adres: info@glowackivet.pl.

4. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

5. Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności i operacje wykonywane na udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia przez Administratora możliwości zawarcia i realizacji umów sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, do zapewnienia pełnego korzystania z serwisu internetowego  www.glowackivet.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności związanych z zawieranymi umowami sprzedaży, zakładania i zarządzania kontem Użytkownika, zapewnienia jego obsługi, realizacji transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Użytkownikami serwisu internetowego, obsługi składanych reklamacji, obsługi zgłoszeń, kierowanych do Sprzedającego (np. poprzez e–mail), kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, dla celów podatkowych i rachunkowych.

7. Dokonując rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,  w celu udostępnienia mu pełnej funkcjonalności Serwisu. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych, realizowane są zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Zapoznanie się przez użytkownika z postanowieniami Polityki prywatności w ww. zakresie oraz wyrażenie zgody na jej treść, jest warunkiem rejestracji Użytkownika. 

8. Rejestracja, w ramach serwisu wymagać będzie podania przez użytkownika wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do założenia konta i poprawnej identyfikacji użytkownika, obejmujących imię i nazwisko, login, adres e-mail oraz numer telefonu (nieobowiązkowo). 

9. W celu realizacji dostaw towarów, zamawianych w związku z korzystaniem z serwisu, Użytkownik będzie zobowiązany również podać dane osobowe odbiorcy towaru obejmujące: imię, nazwisko, adres dostawy towaru oraz numer telefonu. 

10. W celach statystycznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zbierane są automatycznie następujące dane: adres ip, typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki. 

11. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji użytkownika oraz korzystania przez użytkownika z usług serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych, wskazanych z pkt 8 i 9 jest dobrowolne. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodów Użytkownik nie poda danych osobowych wskazanych w pkt 8, nie będzie możliwe zakończenie procesu rejestracji, zaś w wypadku odmowy podania danych, wskazanych w pkt 9, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z możliwości zamawiania towarów dostępnych do sprzedaży w ramach serwisu i w konsekwencji Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Użytkownikiem umowy sprzedaży towarów oferowanych do sprzedaży, w ramach serwisu. 

12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują dane określone w pkt 8 i 9, a także inne dane, na przetwarzanie których Użytkownik wyrazi zgodę, w związku z rejestracją i korzystaniem z usług serwisu.    

13. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w ramach procesu rejestracji i korzystania z usług serwisu, jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, warunkujący przetwarzanie danych osobowych od uzyskania od osoby, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie. W ramach ww. podstawy, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zapisywania danych w plikach cookies, na potrzeby organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział oraz w celach statystycznych;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a także do podjęcia na żądanie użytkownika działań, przed zawarciem umowy. W ramach ww. podstawy, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownika, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania transakcji i płatności, zapewnienia obsługi konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, realizacji umów sprzedaży własnej prowadzonej przez Administratora w ramach serwisu, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat), obsługi reklamacji, świadczenia usług dostawy;

c) art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W ramach ww. podstawy przetwarzania, Administrator możemy wymagać od Użytkownika podania innych, niż wskazane w pkt 4 i 5 danych, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych;

d) art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W ramach ww. podstawy, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania aktywności Klienta oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością Klienta w serwisie internetowym pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu na podstawie aktywności Klienta, prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, w ramach bezpłatnego newslettera, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon – w wypadku uzyskania odrębnej zgody Klienta na marketing bezpośredni, zapewnienia obsługi usług płatniczych oraz kurierskich, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną, obsługa próśb Użytkownika niezwiązanych bezpośrednio z zawieranymi umowami, organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności procesu przetwarzania danych. 

14. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą osoby wyznaczone do kontaktów z Użytkownikiem w sprawach związanych z rejestracją i korzystaniem z usług serwisu oraz inne osoby zatrudnione u Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie nadanego im upoważnienia. 

15. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostarczających usługi płatnicze, kredytowe, kurierskie, ubezpieczeniowe lub inne wspomagają obsługę Użytkowników. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych użytkowników osobom trzecim w celach marketingowych i reklamowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania serwisu oraz udostępnienia możliwości zawarcia lub wykonania zawartej z Użytkownikami umowy, w tym także w celu wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych w ramach serwisu. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom gospodarczym:

     • mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa – w celu zrealizowania płatności online, zainicjowanej przez Użytkownika, z wykorzystaniem bramki PAYNOW, 

     • DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa – w celu dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Użytkownika adres.

     • InPost sp. z o.o. EQUAL BUSINESS PARK Budynek B ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – w celu dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Użytkownika  adres.

     • FRESHMAIL Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków – w celu wysłania newslettera na adres mailowy Użytkownika.

16. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

17. Czas przechowywania danych osobowych użytkownika zależy od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.: 

a) gdy przetwarzanie dotyczy tych danych osobowych, których przetwarzanie wymaga zgody użytkownika – do czasu cofnięcia tej zgody;

b) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy – dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie - przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Administratora wobec użytkownika lub Użytkownika wobec Administratora, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od daty wykonania umowy. Jeżeli przepisy szczególne przewidują dłuższy termin przedawnienia roszczeń niż wskazany powyżej, dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń;

c) gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych – do momentu wypełnienia przez Administratora tych obowiązków;

d) gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są do momentu gdy ustanie cel ich przetwarzania lub do momentu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

18. Użytkownik posiada prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przetwarzanie których wymagana jest taka zgoda, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się użytkownik. W przypadku uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu – dane nie będą dalej przetwarzane;

d) żądania sprostowania danych osobowych, w tym również żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;

e) żądania usunięcia danych osobowych - gdy:

    • nie będą one niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane przez Administratora;

    • użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (gdy zgoda taka jest wymagana do przetwarzania danych);

    • dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 

    • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

f) żądania ograniczenia przetwarzania danych:

    • gdy dane są nieprawidłowe użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych; 

    • gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

    • gdy Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

    • gdy dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; 

g) przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo przesłania danych osobowych przekazanych Administratorowi,  innemu Administratorowi, zaś Administrator nie może czynić żadnych przeszkód w przekazywaniu takich danych. Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych. W razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator ma obowiązek:

     • udostępnić Użytkownikowi przekazane mu dane osobowe w powszechnie używanym formacie - tak, aby aplikacje komputerowe mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i uzyskać określone dane, 

     • przesłać te dane bezpośrednio innemu Administratorowi – jeśli to technicznie możliwe.

19. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO). 

    III. Wysyłanie informacji drogą elektroniczną.

1. Agata Głowacka prowadzi bezpłatny newsletter zawierający informację o promocjach w serwisach. Newsletter jest wysyłany na adres mailowy użytkownika, który wyraził na to zgodę zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ).

2. Newsletter nie jest wysyłany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Każdy Użytkownik, które życzy sobie otrzymywanie Newslettera, musi wyrazić na to odrębną zgodę, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu rejestracyjnym lub w koncie klienta w zakładce TWOJE DANE OSOBOWE.. 

3. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera należy odznaczyć pole świadczące o wyrażeniu zgody na wysyłanie informacji handlowych w koncie klienta w zakładce TWOJE DANE OSOBOWE.

IV. Polityka plików „cookies”

1. Działanie serwisu opiera się częściowo na tzw. „ciasteczkach” (ang. cookies). Są to pliki tekstowe tworzone na komputerze Użytkownika przez program uruchamiany na serwerze. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i jego komputera. Dzięki nim przy przechodzeniu pomiędzy stronami serwisu system może je odczytać i zidentyfikować Użytkownika jako konkretnego użytkownika.

3. Korzystanie z cookies nie pozwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji z komputera Użytkownika. Serwis www.glowackivet.pl korzysta z cookies w celu identyfikacji sesji użytkownika oraz w celach statystycznych.

4. Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora. 

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Pliki cookies można również w dowolnym momencie usunąć z komputera wykorzystując przeglądarkę internetową. Może to jednak spowodować ograniczenia w korzystaniu z serwisu www.glowackivet.pl, a także  uniemożliwić m.in. logowanie do serwisu. 

    V. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na tej stronie.