Dystrybutor sprzętu weterynaryjnego
Tel.: +48 42 639 85 00 E-mail: info@glowackivet.pl

Kategorie

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD)

I. Definicje

Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, z siedzibą w Łodzi, Plac Zwycięstwa 2 bud. D, NIP: 7251637224, REGON: 101858058.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient – Przedsiębiorca lub Konsument.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedającego, dostępny pod adresem www.glowackivet.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy, zwane dalej OWSD, mają zastosowanie do wszelkich dostaw produktów i/lub usług realizowanych przez firmę GŁOWACKI-VET na rzecz jakiegokolwiek Klienta. Dotyczy w szczególności zamówień składanych osobiście, mailem, telefonicznie lub poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.glowackivet.pl
 2. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, OWSD są wzajemnie wiążące dla GŁOWACKI-VET i Klienta

 

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejsze OWSD są regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji OWSD, obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.glowackivet.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie www.glowackivet.pl są cenami netto i nie zawierają kosztów dostawy.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszymi OWSD i ich akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść OWSD.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane osobiście przez formularz zamówienia na stronie www.glowackivet.pl, mailowo na adres info@glowackivet.pl, telefonicznie pod numerem 42 6398500 lub faksem pod numerem 42 639 85 01. Każde zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub faksem lub mailowo.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty), rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 7. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 

 1. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju. Zamówienia spoza terenu Polski Sprzedający realizuje po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu warunków Zamówienia.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD.
 3. Możliwy jest odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy w Łodzi.
 4. Wszystkie zamówione produkty dostarczane są na koszt Klienta. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie Zamówienia.
 5. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 6. Standardowo termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni. Termin ten może się wydłużyć z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego. W takich przypadkach Klient będzie na bieżąco informowany o powodach wydłużenia terminu oraz planowanej dacie dostawy.
 7. W przypadku zakupów powyżej 1000 zł netto Towar dostarczany jest bezpłatnie na adres Klienta. Bezpłatna dostawa nie dotyczy wysyłek wielopaczkowych, niewymiarowych, palet, wysyłek za pobraniem oraz produktów w cenie promocyjnej.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, w obecności osoby doręczającej. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania protokołu uszkodzeń.

 

 

V. Formy płatności

 

 1. Płatność za zamówiony towar odbywa się na 3 sposoby:
  1. za pobraniem w chwili dostawy towaru do Klienta przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD,
  2. z góry na rachunek bankowy Sprzedającego,
  3. gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku produktów o większej wartości jednostkowej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania zadatku w wysokości 30 % zamawianego towaru.

 

VI. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca jej istnienia oraz treści jest każdorazowo przekazywana Klientowi przy zakupie.

VII. Rękojmia

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Warunki Rękojmi dla Konsumentów stosuje się zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121):
  1. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
  2. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w najszybszym możliwym terminie.
  8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
  9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
  10. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części VIII pkt 8 niniejszych OWSD.
 5. Na podstawie art. 558§1 niniejsze OWSD wyłączają ustawową Rękojmię w stosunku do Przedsiębiorców. Sprzedający udziela Przedsiębiorcom Rękojmi na następujących warunkach:
  1. Sprzedający odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Przedsiębiorcy. Zdania poprzedniego nie stosuje się do artykułów jednorazowych oraz posiadających krótki (poniżej 1 roku) termin przydatności do użycia.
  2. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu Rękojmi, jeżeli przy odbiorze nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarze tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o istnieniu wady w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
  3. Roszczenia dotyczące wad i usterek Przedsiębiorca zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zauważenia wady/usterki pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Rękojmi. Przedsiębiorca dostarcza wadliwy Towar na własny koszt i ryzyko do siedziby Sprzedającego w terminie do 7 dni od daty wykrycia wady, chyba że strony uzgodnią inaczej.
  4. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad lub usterek powstałych wskutek okoliczności, które mają miejsce po przejściu prawa własności na Przedsiębiorcę. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i/lub naprawą, nieprawidłową instalacją lub modernizacją dokonaną bez pisemnej zgody Sprzedającego. Ponadto, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje m.in. zwykłego zużycia, mechanicznego uszkodzenia.
  5. Termin rozpatrzenia roszczenia Przedsiębiorcy to 14-21 dni. Termin ten uzależniony jest od rodzaju Towaru. W sytuacjach wymagających wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz termin ten może się wydłużyć, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany listownie lub mailem.
  6. W sytuacjach gdy roszczenie Przedsiębiorcy okaże się niezasadne Sprzedający, o ile będzie to możliwe, zaproponuje odpłatną naprawę. W przypadku braku zgody Przedsiębiorcy na odpłatną naprawę, Przedsiębiorca zobowiązuje się do odbioru Towaru od Sprzedającego w terminie 30 dni. Po upływie tego terminu Towar będzie przechowywany na rzecz Przedsiębiorcy za odpłatnością.
  7.  

 

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem i oceny jego stanu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu Towaru należy przesyłać na adres Sprzedającego:

GŁOWACKI-VET
90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2 bud. D.

 1. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą zakupową.
 3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedającego, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 


IX. Postanowienia końcowe

 1. OWSD dostępne są dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sprzedającego: www.glowackivet.pl.
 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWSD a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W sprawach nieuregulowanych OWSD stosuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Formularz reklamacyjny